د 10 

 سر رسید وزیری روز شمار- جمعه جدا -جلد چرم - طرح زر- کد 101